مرگ خبرنگار و دیپلماتیک سابق صباح قبانی

دمشق-سانا

خبرنگار و دیپلماتیک سابق صباح قبانی در پنجشنبه شب در سن 87 وفات یافت.

قبانی اولین مدیر تلویزیون جمهوری عربی سوریه در سال 1960 و همچنین سفیر سوریه در ایالات متحده آمریکا از سال 1974 تا سال 1980 بود.