همراهی دوربین/سانا/ با رزمندگان ارتش عربی سوریه در شهرک کفرزیتا در حومه شمالی حماه

دوربین خبرگزاری /سانا/ رزمندگان ارتش عربی سوریه در اطراف مناطق آزاد شده شهرک کفرزیتا و مورک در ریف شمال حماه و خان شیخون و تله الصیاد در ریف جنوبی ادلب را همراهی کرد .

کفرزیتا 

مورک

خان شيخون 

تله الصياد