آزادسازی شهرک الهبیط توسط ارتش عربی سوریه

https://youtu.be/QlsAfcVl9Ak