جبران خسارت کشاورزان استان های لاذقیه و الحسکه به مبلغ 38 میلیون لیر

دمشق-سانا

اداره انجمن کاهش اثرات خشکسالی و بلایای طبیعی در جلسه خود تحت ریاست وزیر کشاورزی احمد قادری، جبران 1220 کشاورز در منطقه الحفه در لاذقیه را برای ضرر حاصل به محصول سیب بر اثر سردی تأیید کرد. انجمن مبلغ 30 میلیون و 850 هزار لیر را برای جبران خسارت کشاورزان تعیین کرد.

همچنین انجمن جبران 93 کشاورز در استان الحسکه را برای ضرر حاصل به محصول گندم و عدس بر اثر سردی تأیید کرد و مبلغ 7.1 میلیون لیر را برای جبران خسارت کشاورزان تعیین کرد.