بازدید وزیر آموزش و پرورش از مراکز امتحانی استان حلب

بازدید وزیر آموزش و پرورش از مراکز امتحانی استان حلب