” لیر تو حمایت کن، میهنت ساخته می شود” یک طرح برای حمایت از لیر واقتصاد ملی سوریه

امروز فدراسیون صادرکنندگان  سوریه با همکاری گروه از بازرگانان وصنعتگران کشور طرح” لیر تو حمایت کن، میهنت ساخته می شود” راه اندازی کردند،ومقدار از ارز خارجی به لیر سوری در بانک مرکزی دمشق تبدیل کردند، این طرح به مدت یک هفته کامل در همه شهرستان های سوریه برای حمایت از لیرسوری، ادامه دارد.

رئیس فدراسیون صادرکنندگان محمد سواح در بیانیه به سانا گفت: این طرح نشان دهندۀ اهتمام صادرکنندگان وبازرگانان وصنعتگران برای ایستادن با حکومت وتقویت اقتصاد ملی سوریه می باشد.

رئیس اتاق بازرگان ریف دمشق اسامه مصطفی اشاره کرد که لیر سوری عامل امن وامان برای ملت سوریه محسوب می شود، لذا باید همه هموطنان عزیز از ارزشان حمایت کنند، وبرای اجرای طرح های دیگر کمک بکنند.