جوایز برنده گان مسابقه داستان کوتاه ” کلمه ” توزیع گردید

دمشق -سانا 

مراسم توزیع جوایز به برندگان دومین دور مسابقه داستان کوتاه “کلمه”  دیشب  در مرکز فرهنگی عربی در ابو رمانه برگزار شد.

احمد رزق حسن ، جایزه اول مسابقه داستان کوتاه “کلمه ”  را برای نوشتن مجموعه “بارقة شجن ” کسب کرد.

نویسنده مراکشی  رشید الهاشمی  جایزه دوم  همچنین در این مسابقه را برای نوشتن مجموعه “گیاه کوچک بامبو ” گرفت.

سالی العلی جایزه سورمین این  مسابقه را برای نوشتن  مجموعه “حواء” گرفت.