افتتاحیه نمایشگاه قلعه ها و آثار باستانی چک در تلویزیون چک به نمایش گذاشته شد

پراگ-سانا

تلویزیون چک افتتاحیه نمایشگاه قلعه ها و آثار باستانی چک را که به دوران های تاریخی مختلف برمی گردد، به نمایش گذاشت.

خبرنگار تلویزیون چک در دمشق طی یک گزارش در مورد نمایشگاه دیروز پیرامون عملیات تعمیر موزه آثار تخریب شده صحبت، و به مشارکت چک در عملیات ترمیم از طریق ارائه دستگاه ها و مواد مورد نیاز اشاره کرد.

به نقل از میخائیل لوکیچ مدیر موزه ملی براگ، خبرنگار افزود: برخی از قطعات آثار سوریه که در معرض تخریب قرار داشت، به براگ منتقل خواهد شد.

دکتر محمود حمود مدیر کل موزه آثار باستانی به خبرنگار چک گفت: بازگشایش موزه نشانگر بازگشت زندگی به روال طبیعی است.

خبرنگار همچنین به همکاری فیمابین موزه ملی بارگ و اداره کل آثار باستانی اشاره نمود.