عــاجــل خبرنگار سانا از شروع فعالیت کنفرانس عمومی فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب  با حضور بیش از 12 کشور عربی در مجتمع صحاری در محله دمشق خبر داد 

نشست خبری رئیس پارلمان سوریه محمد جهاد لحام و رئیس مجلس شورای ایرانی