هواپیمایی جاسوسی صهیونیستی در قنیطره سقوط کرد

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ca7VT3GEHs