2019 سال بیداری درام سوریه

دمشق-سانا

فصل درام سوریه در ماه مبارک رمضان 2019 یک گام کیفی برای ارتقای سریال های ونمایش های سوریه در منطقه از لحاظ تعداد سریال های ونمایش ها وپخش کردن آن در کانال های عربی وپیگری از سوی تماشگران، ایجاد کرد.

برخی منتقدان سال 2019 به عنوان بیداری درام سوریه توصیف کردند، روزنامه نگار ومنتقد ماهر منصور اعتقاد دارد که آنچه در این سال موفقیت ها ودستاوردهای نمایش در سوریه به دستآمده، نیاز به تقویت دارد تا این بیداری به یک پیشرفت فوق العاده تبدیل شود.

حسين

شاهد أيضاً

گشتی در بازار “البزوریه” دمشق در آستانه ماه رمضان

گشتی در بازار “البزوریه” دمشق در آستانه ماه رمضان