کشف اسلحه و مهمات ساخت غرب به جا مانده از تروریست های”داعش” در ریف دیر الزور