رئیس جمهور دکتر بشار اسد استوارنامه های سفیران هند و برزیل در سوریه را پذیرفت

دمشق-سانا

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد استوار نامه سفیر هند دکتر “حفظ الرحمن” و سفیر جمهوری فدراتیو برزیل ”فابيو فاز بيتالوكا”امروز دریافت کرد.

رئیس جمهور سه سفیر مزبور را به تنهایی استقبال وبرای آنها آرزوی موفقیت کرد.

ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه و منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری همچنین در مراسم تسلیم استوار نامه حضور داشتند.

غياث