روزنامه تونسی… امام مسجد تونسی در جذب ترویست ها وفرستادن آن ها را به سمت سوریه نقش مستقیم دارد

تونس- سانا

روزنامه الشروق تونس: دخالت امام یک مسجد  در تونس برای جذب تروریست ها  وفرستادن آن ها را به سمت سوریه کشف کرد، که نزدیک 100 تروریست تونسی فرستاد، وتا حالا 30 نفر از آن ها رابا دست ارتش جمهوری عربی سوریه کشته شدند.

روزنامه یاد کرد که امام مسجد استان (منوبه واقع در اطراف پایتخت تونس) به نام ابو ایوب ، علیرغم وجود اثبات رسمی دخالت خود در فرستادن 100 تروریست تونسی برای تخریب در سوریه، توانست از دست نیروهای امنیتی تونس فرار کند.