الجعفری: در صورت ادامه حمایت از ترویست های خارجی و وجریان آن به سمت سوریه ، بحران سوریه ادامه خواهد داشت، وبه کل جهان منتشر خواهد شد

نیونیورک- سانا

نمایندۀ سوریه  در سازمان بین الملل دکتر ” بشار الجعفری” تاکید کرد که با ادامهء حمایت از ترویست های خارجی وجریان آن ها به سمت سوریه ، بحران سوریه ادامه پیدا خواهد کرد وبه کل مناطق جهان منتقل می گردد.

دکتر ” الجعفری” طی جلسه ویژه ای متعلق به کمک های انسانی افزود: دولت سوریه  وظیفه ای خود در مبارزه با ترویست ها ادامه می دهد، وتاکید کرد که راه همکاری با دولت سوریه ، تنها راهی برای رساندن کمک های انسانی به مستحقین واقعی اش می باشد، وجلوگیری از افتادن آن به دست ترویست ها است.