یگانی از ارتش منفجر کردن یک بمب در طریق کسوه- حرجله در ریف دمشق را ناگام گذاشت.

ریف دمشق- سانا

واحد از ارتش تلاش تفجیر بمب در طریق روستای کسوه در ریف جنوبی غربی دمشق را جلوگیری کرد .

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها یک بمب نزدیک طریق کسوه-حرجله شمال شرق منطقۀ کسوه را قرار دادند به قصد منفجر کردن آن توسط کنترل از راه دور است.