دکتر بثینه شعبان: سوریه به جنگ خود ضد تروریسم ادامه می دهد