معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 193 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته دوم ماه جاری (فوریه) با گردش / 198842 / سهم در 418 معامله،  به قیمت/ 193.305 / میلیون لیر نسبت به هفته گذاشته به معدل / 9.9147 / امتیاز کاهش یافت یافت و بر قیمت / 6144.70/ امتیاز بسته شد.

سهم های سه شرکت طی هفته گذشته افزایش یافتند که عبارتند از: سهم بانک البرکه  به میزان /5.52 / در صد افزایش یافت و بر قیمت / 1583.40 / لیر بسته شد.

سهم بانک بیمو به میزان / 4.09 / در صد افزایش یافت و بر قیمت / 1048.51 / لیر بسته شد.

سهم شرکت بیمه “العقیله” به میزان / 0.69 / در صد افزایش یافت و بر قیمت /420 / لیر بسته شد.

طی هفته گذشته همچنین سهم های سه شرکت کاهش یافتند که عبارتند از: بانک الشام، بانک ملی قطر، بانک بین المللی اسلامی. این در حالی که سهم های شرکت های دیگری ثبت شده در بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به همین قیمت مانده اند.

شاهد أيضاً

معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 200 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته چهارم ماه جاری (فوریه) با …