بازگشت سری جدیدی از آوارگان از “منبج” به مناطق خود در ریف شرقی حلب