بازگشت سری جدیدی از آوارگان از “منبج” به مناطق خود در ریف شرقی حلب

حلب-سانا

امروز سری جدید از خانواده های سوری آواره شده از “منبج” از طریق گذرگاه “التایهه” به روستاهای آزاده شده خود از تروریسم بازگشتند.

خبرنگار سانا در حلب گزارش داد که مقامات مسوول در حلب برای استقبال سری جدید از خانواده های سوری آوراه شده از “منبج” تدارکات وتدابیر لازم اتخاذ کرده اند تا بعدا به روستاهای خود که توسط ارتش عربی سوریه آزاد شده از تروریسم بازگرداند.

خبرنگار سانا اشاره کرد: تسهیلات که توسط دولت سوریه ارائه می شود دروازه برای بازگشت سوری ها آواره شده را باز کرد.

همچنان به وضعیت برخی از آوارگان جهت خدمت سربازی وفرار از خدمت رسیدگی شد.

شرکت کنندگان در مراسم برگشت به خانه های شان افتخار خود به فداکاری ارتش عربی سوریه تاکید کردند.

راما