بازگشت سری جدیدی از آوارگان به مناطق خود در ریف دیر الزور

بازگشت سری جدیدی از آوارگان به مناطق خود در ریف دیر الزور