كشف اسلحه و موشک ها ساخت آمریکا از بقایای تروریست ها در ریف های دمشق، درعا و حمص