کار تعمیر ساختمان مؤسسه عمومی آب آشامیدنی آب در حمص