دیروز/بازگشت ده ها نفر آواره شده به روستاهای خود از گذرگاه التایهه در منبج