تجمع مردمی بزرگانان قبائل در شهر حسکه در محکومیت به تهدیدات متجاوزگرانه رژیم ترکیه