تداوم روند غارتگری اثار سوریه توسط تروریست ها وحامیان آن

دمشق-سانا

گروه های تروریستی وحامیان آن از بدو جنگ تروریستی علیه سوریه دست به غارتگری اثار ومیراث فرهنگی سوریه وسوداگری از آن در راستای طرح تخریب میراث تمدن دار وتاریخی سوریه را زدند.

به تازگی گزارشات وارده به سازمان عمومی اثار باستانی وموزه های کشور حاکی از تشدید روند جنایت حفاری برای کشف اثار تاریخی در مناطق منبج وعفرین وادلب ومواضع در محوطه استان رقه توسط تروریست ها وحامیان مستقیم آن ودر رآس آن ها آمریکا وفرانسه ورژیم ترکیه است.

مدیرکل سازمان اثار باستانی وموزه های کشور دکتر محمود حمود به خبرگزاری سانا تصریح کرد که نیروی های اشغالگر آمریکایی وفرانسوای وشبه نظامیان حمایت شده آمریکا “قسد” اقدام به انجام  عملیات حفاری وسرقت در کوه “ام سرج” کوهی که مملو از اشیای باستانی  است کردند. در موازات به آن عملیات حفاری وغارتگری وسرقت علنی وآشکار در “بازار اصلی منبج” ادامه دارد.

حمود گفت: عملیات حفر وسرقت وغارتگری در قبرستان های تاریخی واقع در طرف شرقی شهر منبج نزدیک شهرش هدف قرار دادن وفرسایش زا میراث فرهنگی سوریه وسرقت ولطمه زدن به هویت سوریه را نیست.

ت.م