هیاتی از اتحادیه مهندسان اردن در دیدار با رئیس پارلمان کشورمان: آماده حمایت از برادران در سوریه در مرحله بازسازی هستیم

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس پارلمان کشورمان امروز در دیدار با هیاتی از اتحادیه مهندسان اردن بر اهمیت تقویت روابط و تبادل تجریبات میان سندیکاهای سوریه و اردن که به نفع دو کشور باشد، تاکید کرد.

رئیس پارلمان کشورمان سفر این هیات به سوریه را نشانگر ایستادن این هیات در کنار سوریه دانست و به عمق روابط اجتماعی بین دو ملت سوریه و اردن اشاره کرد.

احمد الزعبی رئیس این هیات از آمادگی اتحادیه مهندسان اردن برای حمایت از برادران در سوریه در مرحله بازسازی خبر داد.

رئیس اتحادیه مهندسان اردن تاکید کرد: این هیات به سوریه سفر کرد تا از آن عزم و قوت الهام بگیرد.

رئیس این هیات اردنی تاکید کرد: اتحادیه مهندسان اردن مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

غیاث