نقاش چهره ها وشخصیت ها: کار کردن در قلب تاریخی دمشق تجربۀ بیشتر به من داده

دمشق- سانا

هنر پرتره به نقاشی که در آن  شخصیت را ازطریق کشیدن صورت نشان می دهد، اطلاق می شودريا،  ومهمترین جزئیات موثر در آن عبارتست از نورپردازی که حالات چهره  وشخصیت با تغیر آن  دیگرگون می کند.

سانا با هنرمند خلاق”زیاد محفوض” که 41 سال دارد واز 20 سال قبل هنر نقاشی چهره ها وشخصیت ها شروع کرد، دیدار کرد.

3201-286x203

این هنرمند به سانا گفت: از بچگی با قلم خودم نقاشی های ساده می کردم، ودر مرحله جوانی ، این نقاشی ها به قاب ها ی زیبایی طبیعت تبدیل شدند، وبرخی دیگر به نقاشی های چهره ها وشخصیت ها تحول پیدا کرده اند.

11264

محفوض افزود: با نقاش جهانی “بول سیزان” شدیدا متاثر بودم، وهنر او را دوست داشتم،وسعی کردم یک طور نقاشی کنم که هر کسی قاب های نقاشی ام در هر جا ببیند بداند که من هنرمند آن را هستم.