دکتر فیصل المقداد: اگاه سازی نسبت به خطرات تحريم های های اقتصادی غرب علیه ملت سوریه و ملت های منطقه

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر خارجه کشورمان امروز در دیدار با منیر ثابت دبیرکل اجرایی میته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا و هیات همراه وی به شرح همکاری های بین سوریه و اسکوا و راهکارهای تقویت آن به ویژه پس از امضای یک توافق بین سوریه و اسکوا پرداخت.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان و مهاجران در همین باره تاکید کرد: همکاری با اسکوا محکم است.

دکتر فیصل المقداد نیز در این دیدار به اثرات فاجعه بار تحریم های اقتصادی غرب عیله سوریه اشاره و بر نقش محوری سازمان ها متعلق به سازمان ملل به ویژه اسکوا در آگاه سازی نسبت به خطرات این تحریم ها علیه ملت سوریه و ملت های منطقه و جهان تاکید کرد.