” موسسه الوطنیه قرضه های کوچک” 115 قرضه کوچک به خانواده های شهدا به قیمت 20 ملیون لیر وام می دهد

دمشق- سانا

مدیر اجرایی ” موسسه الوطنیه قرضه های کوچک” محمد الخطیب تاکید کرد که موسسه الوطنیه 115 قرضه کوچک به خانواده شهدا وام داد، قیمت این قرضه ها به 20 ملیون لیر سوری رسید وحد اکثر سود وام بانکی %0.5 ماهیانه، وهمچنین سقف وام 500 هزار لیر برای هرمقترض ومدت بازپرداخت بین 4 الی 36 ماه می باشد.

“الخطیب” افزود: اولویت وام دهی به ترتیب به همسر شهید، پدرش، مادرش ودر نهایت به برادرش که در خانه خانواده اش زندگی می کند، همچنین اشار کرد که 50% وام ها به زنان داده شد.

شایان به ذکر است که این موسسه یک موسسه مالی اجتماعی بانکی است، وهدف اصلی آن بهبود شرایط اقتصادی واجتماعی به کارآفرینان کوچک وخانواده شان می باشد.