بازساری جاده های منتهی به المخيم ودرعا البلد

بازساری جاده های منتهی به المخيم ودرعا البلد

ث/غ/ م خ