حضور 77 شركت عربی و غربی در نمایشگاه  “میدیا إكسبو سيريا “

حضور 77 شركت عربی و غربی در نمایشگاه  “میدیا إكسبو سيريا “

https://youtu.be/A7Z0FgVjetA