برگزاری مراسم خداحافظی سفیر چين در دمشق

برگزاری مراسم خداحافظی سفیر چين در دمشق

ث/غ/م خ