از بین بردن موانع خاکی در  محله های السبیل والمطار در  درعا

از بین بردن موانع خاکی در  محله های السبیل والمطار در  درعا

ث/غ/ م خ