رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد دو دستور  متضمن اسامی اعضای مجالس استان ها و شهر های مراکز استان ها که در انتخابات محلی اکثریت آرا کسب کرده بودند را  صادر کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد دستور شماره 304 شامل اسامی اعضای مجالس استان ها برندگان انتخابات محلی که در تاریخ 16/9/2018 اجرا شد، صادر کرد.

همچنین رئیس جمهور دستور شماره 305 شامل اسامی اعضای مجالس شهر های مراکز استان ها برندگان در انتخابات محلی که در تاریخ 16/9/2018 اجرا شد، صادر کرد.

راما