بازگشت سری جدیدی از اهالی ریف های حلب، ادلب و حماه به روستاهای خود

بازگشت سری جدیدی از اهالی ریف های حلب، ادلب و حماه  به روستاهای خود