توریستی کوهی در شهرک صافیتا زیبایی است که توجه ها را جلب می کند.  

 

طرطوس-سانا

صافیتا يک منطقۀ توریستی در سوریه است که شناخته شد  به صورت محلی و عربی در نظر گرفته می شود,چون این منطقه شامل عده ای از کوه ها و جنگلها است و از همه طرف آن جنگلهای زیبایی مانند جنگل سرستان و جنگل نبی صالح ومکان جنگلداری عین عفان آن را احاطه کند.,و نیز این منطقه مشرف بر کوه نبی متی و کوه نبی زاهر است.