شهادت کودکان در هجوم تروریستی با استفاده از بمبهای هاون بر خیابان حمدانیه در شهرک حلب .

شاهد أيضاً

80 درصد از مدرسه باستانی سیف الدوله حلب مرمت و بازسازی شد