تئاتر رومی در شهر جبله .. زیباترین آثار رومی در ساحل فینیقی

دمشق-سانا

 

تئاتر اثری جبله به عنوان اثر تاریخی یکی از هشت تئاتر اثری سوریه کشف شده تا حالا محسوب می شود . این تئاتر رتبه دوم از لحاظ سالم بودن ساختار و جذب کردن گردشگران از بین تئاترهای بصری ، تدمر ، شهبا ،مکان هوری( سیروس) ،بانیاس و افامیا ، اشغال می کند .

 

 پژوهشگر یونس خیر بک در مصاحبه با گروه فرهنگی سانا گفت :این تئاتر وسط شهر جبله در طرف شرقی شهر قدیمی کنار حصار رومی واقع است که شبیه جاهای تئاتر بصری و جرش جنوبی می باشد.

مؤرخان می گویند : تاریخ ساختن این تئاتر به دوره امبراطوری جوستنيان است اما این تاریح تا حالا دقیق نیست که از لحاظ آزمایش معماری و ساختن هندی ممکن است به قرن دوم میلادی برگردد.

از این تئاتر اکیدا به عنوان حصن در دورهای اسلامی استفاده شده و از اینجا نام قلعه به این تئاتر اطلاق شده است .