ادامه تحویل تسلیحات سنگین افراد مسلح در درعا به ارتش عربی سوریه

ادامه تحویل تسلیحات سنگین افراد مسلح در درعا به ارتش عربی سوریه

غیاث/م.خ/ثناء