آغاز ثبت نام کشاورزان متقاضی دریافت تسهیلات خرید تراکتور

حلب – سانا

شرکت عمومی برای تولید و پخش آلات کشاورزی از آغاز ثبت نام کشاورزان متقاضی دریافت تسهیلات خرید تراکتور خبر داد.

مدیر عامل ایران شرکت مدت پرداخت تسهیلات را حداکثر 5 ساله عنوان کرد و افزود: نرخ سود تسهیلات مورد نظر 11 درصد بوده و صرفا برای خرید تراکتور با پیش پرداخت 30 درصد سهم آورده و 70 درصد تسهیلات بانکی از طریق بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.

غیاث/م.خ/ثناء