آسیب های ناشی از حملات خمپاره ای تروریست ها به منازل در شهرک “بعث” قنیطره-تصاویر

تصاویر..آسیب های ناشی از حملات خمپاره ای تروریست ها به منازل در شهرک “بعث” قنیطره..