یک دانشجو سوری دستکش هوشمند خودکار را طراحی کرد

حما-سانا

دانشجوی رشته مهندسی بزشکی “علی الحسون الباکیر” که در دانشگاه تشرین شهر لاذقیه تحصیل می کرد توانست یک دستکش هوشمند خودکار برای افرادی مبتلا به قطع عضو یا افرادی دست فلج را دراند مورد استفاده آن ها قرار گیرد

خبرنگار سانا با دانشجو مزبور در خانه خود در روستای بقعو واقع در حومه حما ملاقات کرد ودرمورد اختراعش حرف زد وتوضیح داد که اختراع خود عبارتست از یک دستکش مصنوعی که برای افرادی مبتلا به قطع دست یا ارنج خود یا کسانی که انگشت فلج یا دست فلج یا مشکلی در پرورش انگشتان دارند مفید است.

باکیر تاکید کرد که با آسانی تمام می توان دستگاه را استفاده وبر دست نصب کرد طرز کارکرد این دستگاه مرتبط به نحوه نصب حسگر در ماهچیه ارنج یا ماهیچه دوسر بازویی وایجاد حلقه ارتباط برطبق شکل عضو قطع شده که در کف دست نصب می شود است

وزمانی که فرد مبتلا به قطع عضو می خواهد یک چیزی به دست بگیرد حسگر را به انگشتان دست دستور می دهد تا حرکت کنند وسپس دستکش مصنوعی چیزی مورد نظر را می گیرد.

باکیر افزود خصایص مهم دیگری به دستگاه اضافه کردم که تمام افراد مبتلا به قطع دست یا انگشتان خود می توانند زندگی طبیعی خود را ادامه دهند این دستگاه را امکان نگه داشتن قاشق وخودکار را فراهم می آورد.

باکیر گفت” این طرح مرحله ابتدایی خود سپری می کند ومطالعات وتحقیقات در این مسیر  ادامه دارد تا به امکان طراحی یک دست واقعی هوشمند دست پیدا کنم. وی افزود وقتی که حمایت مادی وفناوری فراهم شود این طرح را تبدیل به یک محصول در دسترس در دراوخانه ها یا مراکز فروش دستگاه های طبی به قیمت معادل 50000 هزار لیر می شود.

ت.م