تاکید اهالی الرحیبه بر حمایت از ارتش عربی سوریه

تاکید اهالی الرحیبه بر حمایت از ارتش عربی سوریه

غیاث