تسلط ارتش سوریه بر کامل وادی عین ترما

تسلط ارتش سوریه بر کامل وادی عین ترما

غیاث/ثناء/م.خ