تسلط ارتش سوریه بر مزارع عین ترما در غوطه شرقی

تسلط ارتش سوریه بر مزارع عین ترما در غوطه شرقی

غیاث/م.خ