اعطای نشان افتخار به یک خبرنگار سوری از سوی اتحادیه روزنامه نگاران کوبا

هاوانا – سانا

اتحادیه روزنامه نگاران کوبا به  «فادی معروف» خبرنگار سوریه، نشان افتخار « فيلكس الموسى» اعطا کرد.

اتحادیه روزنامه نگاران کوبا نشان افتخار « فيلكس الموسى» که  بالاترین نشان افتخار این اتحادیه است را به « فادی معروف» خبرنگار سوریه به خاطر تلاش های خود در همکاری با خبرگزاری پرنسا لاتينا کوبا برای انتقال حقیقت رویداد های سوریه اهدا کرد.

این خبرنگار سوریه هنگام دریافت این جایزه از خبرنگاران پرنسا لاتينا کوبا به دلیل نقش آنان در انتقال حقیقت رویداد های سوریه به افکار عمومی جهانی قدردانی کرد.

غیاث/ثناء/م.خ