خبرنگار سانا در غوطه: واحد های از ارتش عربی سوریه ضمن از بین بردن آخرین مخفیگاه های تروریست های”جبهه النصره” و گروه های تروریستی مرتبط به آن در شهرک المحمدیه، به تعقیب تروریست ها باقی مانده در مزارع اطراف این منطقه ادامه می دهند

خبرنگار سانا در غوطه: واحد های از ارتش عربی سوریه ضمن از بین بردن آخرین مخفیگاه های تروریست های”جبهه النصره” و گروه های تروریستی مرتبط به آن در شهرک المحمدیه، به تعقیب تروریست ها باقی مانده در مزارع اطراف این منطقه ادامه می دهند

غیاث/ثناء