مشارکت گسترده سوریه در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت

بیروت-سانا

30 ناشر سوریه عضود در اتحادیه    اتحادیه ناشران سوریه در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت 61 که دیروز اختتام یافت شرکت کردند

هیثم حافظ رئیس اتحادیه به خبرنگار سانا گفت که نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت از قدیم ترین نماشگاه های کتاب جهان عرب محسوب می گردد که اغلب ناشران عرب در آن مشارکت می کنند وآوازه بلندی واعتبار خاصی در سطح نمایشگاه ها را دارد لذا مشارکت در آن جذابیت فرهنگی وفنی هم دارد.

حافط به حضور سوریه متمایز این سال اشاره کرد وافزود که مشارکت گسترده ناشران وکتاب فروشان سوری وتعداد کتاب های به نمایش گذاشه واهمیت موضوعات کتاب ها نیازها واحتیاجات خواننده عربی را فراهم می کند

وی بیان داشت که مشارکت سوریه در سال جاری بابت تعدد انتشارات وکیفیت بالای چاب کتاب وهمراهی با مدرنترین تکتیک های چاب در جهان صورت گرفته است وسوریه یکی از کشورهای پیشرفته در چاپ کتاب به شمار می رود.

حافظ اضافه کرد: غرفه سوریه در نمایشگاه با اقبال گسترده زائران واصحاب اصیل کتابفروشی ها که مشخصات خاصی دارند روبرو شد.

ت.میهوب