مراسم امضای کتاب “سرفرازی وبس” در خانه فرهنگی لاذقیه

لاذقیه-سانا

امروز خانم “کفا کنعان” مادر شهید مجد نبیه رزق کتاب خود به عنوان “سرفرازی وبس” که به روح شهدای وطن تقدیم شده وعواید فروش کتاب به نفع زخمیان ارتش عربی سوریه اختصاص می یابد را در خانه فرهنگی لاذقیه امضا کرد.

دبیر شعبه حزب بعث در لاذقیه دکتر محمد شریتح در مراسم که طی آن شاعران شعر وچکامه های خود را خواندند وهمچنین از زخمیان ارتش تجلیل وقدرانی شده است سخنرانی کرد ودربارهء معانی ونشانه های شهادت که با خون فرزندان وطن مان ممزوج وعجین شده سخن راند. وی به جانفشانی های شهیدان که جان وخون خود را نثار میهن کردند اشاره نمود.

خانم کنعان مادر شهید مجد نبیه رزق در سخنان خود توضیح داد که کتاب خود به روح شهدای وطن تقدیم شده است وی افزود که کتاب خود ارزش ها شهادت وبزرگی وعزت وشکوه شهید مورد توجه خود قرار داد وبه مادران شهدا تاکید می نمایند که ارتقای فرزندان خود یک شرافت وعزت بی نظیر است وکتاب به سوری های فریب خورده راه های  حفاظت از وطن وکرامت از طریق جانفشانی وفداکاری را می آموزد.

ت.میهوب